کلینیک ساختمانی میهن

نماینده رسمی چوب ترمو اِس اِل پی در شرق کشور

شـرکت Suomen Lampopuu) SLP) بنیاگـذار تولیـد چـوب ترمـووود می‌باشـد کـه در سـال ۱۹۹۹ توسـط گروهـی از کارآفرینـان در کشـور فنلانـد و بـا ظرفیـت تولیـد ۵۰۰۰۰۰ مترمربـع در سـال تاسـیس شـد. شـرکت SLP یکی از اعضای موسس انجمـن جهانـی چوب ترمـو می‌باشـد و در حـال حاضـر بیـش از نـود درصـد از تولیـدات ایـن مجموعـه، بـه سـایر کشـورهای اروپـایی و دیگـر نقـاط جهـان صـادر می گـردد. مشـتریمداری، اعتمـاد، توسـعه مسـتمر، منطقـه‌ای و بیـن المللـی بـودن، شـناخت موفقیت‌هـا، انعطـاف پذیـری و حفاظـت از محیـط زیسـت از جملـه ارزش هـای تعریـف شـده در ایـن سـازمان اسـت و کلیـه فعالیت‌هـای شـرکت SLP بـر اسـاس اسـتراتژی‌ها و ارزش‌هـای آن می‌باشـد. ایـن ارزش‌هـا بـا دقـت فـراوان، بـر اسـاس نظـرات و درخواسـت‌های مشـتریان و همچنیـن ریشـه‌های بومـی و زمینه‌هـای بیـن المللـی طراحـی شـده تـا بـا ایجـاد یـک چرخـه مثبـت، از موفقیـت در کار و رضایـت مشـتریان لـذت ببریـم. مدیریـت شـرکت SLP بـا احاطـه کامـل بـر پروسـه تولیـد و ارسـال محصـولات، کیفیـت فرآورده‌هـا را تضمیـن می‌نمایـد. 
انتخـاب و تهیـه بهتریـن مـواد اولیـه، تجربـه طولانـی، بهینـه سـازی و تکامـل پروسـه فـرآوری در طـی ایـن سـال‌ها و همچنیـن موافقـت شـرکت بیـن المللـی ترمـووود در مـورد اسـتفاده از مـارك ترمـووود در تولیـدات مـا، بیانگـر کیفیـت بـالای محصـولات و کارایـی شـرکت می‌باشـد. بـا احتـرام بـه نظـرات و خواسـت مصرف کننـدگان، محصولاتـی لوکـس و بـا کیفیـت بـالا تولیـد می‌کنیـم و بـا قاطعیـت می‌گوییـم در فرآینـد تولیـد چـوب حرارتـی، ویژگی‌هایـی خـاص در محصـول ایجـاد می‌نماییـم. بـه همیـن دلیـل محصـولات مـا دارای ۳۵ سـال گارانتـی در برابر پوسیدگی می‌باشد.

مقاومت در برابر تغییر ابعاد

مقاومت در برابر حرارت

مقاومت در برابر رطوبت

رنگ یکنواخت در چوب