نظارت و کنترل کیفی

هدف
ایجاد یك روش مدون جهت انجام فعالیتهای بازرسی و كنترل جهت اطمینان از انطباق خدمات انجام شده، نیازمندیهای مشخص شده توسط مشتری و استانداردهای مورد نظر.

شرح عملیات
بازرسی و کنترل اقلام ورودی:
كلیه اقلام ورودی شامل چوب ترموو، رنگ، پیچ و کلیه کالاهای مؤثر بر كیفیت با توجه به دستورالعمل بازرسی و كنترل اقلام ورودی و دستورالعمل معیارهای كنترل اقلام ورودی شرکت كنترل و بازرسی می شوند و در صورت مغایرت با معیارهای پذیرش از ارسال آن به محل پروژه جلوگیری میگردد.

كنترل و بازرسی حین فرایند:
در مورد كنترل ها و بازرسی ها در حین تولید كلیه مشخصه ها و معیارهای پذیرش توسط مسئول کنترل کیفی با توجه به آیتم‌های محصول مربوطه تهیه می گردد.
مسئول کنترل کیفی با در نظر گرفتن نوع و ماهیت محصولات و آیتم های موجود آن، با در نظر گرفتن استانداردها و الزامات مشتری اقدام به کنترل کیفیت حین فرایند تولید می‌کند.
مسئول کنترل کیفی در هر یك از مراحل حین اجرای تولید، با توجه به “طرح کنترل” اقدام به بررسی و تست مراحل اجرا نموده و نتایج را در “چک لست کنترل کیفی اجرای پروژه” ثبت می‌نماید. در صورت مغایرت با معیارها و حدود پذیرش تعریف شده، مطابق با “روش اجرای كنترل محصول نامنطبق” عمل می‌شود.
کنترل و بازرسی حین فرایند تولید شامل کنترل در حین عملیات نجاری، رنگ آمیزی، بسته بندی و نصب در محل پروژه میباشد که کنترل کیفی عملیات نصب توسط ناظران فنی در هر ۲۰% پیشرفت پروژه انجام می‌گردد.

كنترل بازرسی نهایی:
پس از تکمیل کلیه مراحل تولید جهت اطمینان از برآورد شدن الزامات مشتری و استانداردها، تست‌ها و كنترل‌هایی متناسب با نوع و ماهیت آیتم های توسط مسئول كنترل كیفیت انجام و نتایج در چک لیست کنترل کیفیت ثبت می‌گردد. و در صورت هر گونه مغایرت این كنترل ها با معیارها و حدود پذیرش تعیین شده در “طرح کیفیت “ می‌بایست مطابق روش اجرایی كنترل محصول نامنطبق عمل شود.
کنترل و بازرسی نهایی شامل کنترل محصول قبل از ارسال به محل پروژه و کنترل عملیات نصب پس از اتمام آن می‌باشد. که کنترل عملیات نصب پس از اتمام، شامل تکمیل فرم رضایت نامه توسط کارفرمای محترم و ناظر فنی پروژه می‌باشد که بر اساس نمرات اخذ شده نصاب از کیفیت، سرعت، برخورد مشتری و نظم و انظباط ایشان تشویق یا جریمه می‌گردند.