رنگ‌های ترمووود

چوب‎های ترموود از جنس کاج در برابر تمامی شرایط جوی مقاوم هستند و قبل از نصب نیاز دارند تا رنگ‎های مخصوص ترموود که از مشخصه‎های بارز آن مقاومت در برابر UV آفتاب و جلوگیری از تغییر رنگ چوب می‎باشند رنگ شده و سپس نصب شوند. این رنگ‎ها جزء عملیات تکمیلی ترموود بوده و از هر گونه تغییر رنگ چوب جلوگیری می‎نمایند. این رنگ‎ها پایه آب و جذبی بوده و دارای 20 پرده رنگی می‎باشند که تنوع بالای آن قدرت انتخاب مشتری را افزایش می‎دهد. چوب‎های ترموود از جنس زبان گنجشک (ASH) نیز در برابر تمامی شرایط جوی و آب و هوایی محیط‎های بیرونی مقاوم هستند ولی استفاده از Oil های شرکت teknos بر روی آن باعث مقاومت بسیار بالای آن برابر UV آفتاب و همچنین حفظ زیبایی آن می‎گردد. رنگ‎های مذکور محصول شرکت TEKNOS فنلاند می‎باشند که این شرکت مورد تأیید انجمن بین المللی ترموود محافظت سطحی می‎باشد.

مراحل رنگ کاری

رنـگ كاری چوبهـای ترمـووود در چهـار مرحلـه بـه شـكل زیـر و بـا فواصـل ۲۴ سـاعته انجــام میشــوند كــه پــس از انجــام تمامــی مراحــل زیــر، میتــوان اطمينــان حاصــل نمـود كـه ترمـووود در مقابـل UV آفتـاب نيـز مقـاوم شـده اسـت:

۱- در مرحلــه اول ترمــووود در حوضچههایــی كــه در آن مــاده BASE قــرار دارد غوطـه ور شـده و سـپس جهـت خشـك شـدن در محلـی مناسـب بـه مـدت ۲۴ سـاعت قـرار میگيرنـد.
۲- سـپس ترمـووود بـا مـاده رنگـی كـه بـا سـليقه مشـتری از بيـن طيـف رنگـی انتخـاب شـده اسـت بـه وسـيله بـراش، تمامـی وجـوه رنـگ كاری میشـود و بـرای خشـك شـدن بـه محلـی مناسـب بـه مـدت ۲۴ سـاعت منتقـل میشـود.
۳- پـس از مـدت ۲۴ سـاعت یـك بـار دیگـر ترمـووود بـا مـاده رنگـی كاری میشـود و بـه مـدت 24 سـاعت جهـت خشـك شـدن در محـل مناسـب قـرار میگيـرد.
۴- در نهایـت مـاده TOP COAT بـه وسـيله اسـپری روی آن پاشـيده میشـود و پـس از خشـك شـدن، ترمـووود بسـته بنـدی شـده و آمـاده ارسـال میباشـد. توضيـح اینكـه عمليـات رنگـی كاری بـه عنـوان عمليـات تكميلـی ترمـووود بـوده و انجـام كليـه مراحـل فـوق در تمامـی وجـوه چـوب الزامـی میباشـد.