ترموود چیست؟

از سالهای بسیار دور بشر به این مطلب پی برده بود که سوزاندن و نیم سوز کردن چوب مقاومت آن را در مقابل بسیاری از عوامل جوی در محیطهای بیرونی افزایش چشمگیر می‌دهد و در این راستا تحقیقات بسیار گسترده در کشورهای مختلف در این زمینه آغاز شد.
کشور فنلاند با بکارگیری روش‌های مهندسی و فراوری مناسب پس از سالها تحقیقات و آزمایش عمر و دوام چوب‌ها را افزایش داد و با تیمار حرارتی چوب، به روش ترمووود (THERMO WOOD) دست یافت که به شرح زیر می باشد:

Class Thermo D

(حرف D در Thermo-D مخفف کلمه Durability یا دوام است)

در این روش چوب تا 220 درجه سانتی گراد گرما می بیند و استحکام آن در مقابل کلیه عوامل جوی بالا رفته و DURABILITY چوب افزایش یافته و برای استفاده در محیطهای خارجی و محوطه های باز بسیار مناسب می باشند.محصولات این روش، بین ۵ الی ۶ درصد بسته به میزان رطوبت محیط تغییر ابعاد یا تورم خواهند داشت . گونه های سوزنی این محصولات برای استفاده در نما و دیوار، درب های بیرونی ، پشت پنجره ، سونا ، حمام و سرویس بهداشتی ، کف پوش و مبلمان فضای سبز و گونه های پهن برگ برای تمام مصارف مشابه نوع S با رنگ تیره تر توصیه می گردند.

Class Thermo S

(حرف S در Thermo-S مخفف کلمه Stability یا پایداری است)

در این روش چوب تا ۱۸۰ درجه سانتی گراد گرما می بیند و مقاومت آن بالا رفته و معمولا برای محیطهای داخلی به کار می رود و STABILITY چوب افزایش پیدا کرده و در مقابل تغییرات ابعادی، ثبات پیدا می کند.محصولات این روش ، بین ۶ الی ۸ درصد بسته به میزان رطوبت محیط ، تغییر ابعاد یا تورم خواهند داشت . گونه های سوزنی این محصولات برای استفاده در اجزای داخل ساختمان ، اتصالات در محیط خشک ، مبلمان داخل ، سونا ، اجزای درب و پنجرهو گونه های پهن برگ برای اتصالات در هر آب و هوا ، مبلمان ، کف پوش، سونا و مبلمان فضای سبز توصیه می گردند.

softwood-2
softwood-1

نرم چوب‌ها

ایـن درخت هـا برگ هـای سـوزنی دارنـد. اکثـراً همیشـه سـبز هسـتند (در پاییـز برگهایشـان نمـی ریـزد)، البتـه غیـر از انـواع کاج اروپایـی، سـرو و سـیاه کاج بـا میـوه هـای مخروطـی شـکل. بافـت چـوب درختـان سـوزنی بـرگ در طـول سـال، زمـان رشـد بیشـتری دارد ایـن نـوع درختـان در بهـار و تابسـتان بـا شـدت بیشـتری رشـد می‌کننـد و سـپس تـا پایـان فصـل سـرما ایـن رشـد و نمـو بـه کنـدی میگرایـد و بـه آرامـی ادامـه پیـدا می‌کنـد. بـه ایـن دلیـل، چـوب پاییـزه و بهـاره در حلقـه سـالیانه به راحتـی از یکدیگـر تمیـز داده می‌شـود و رنـگ آن‌هـا ایـن مسـاله را مشـخص می‌کنـد. در فصـل بهـار، به دلیـل وجـود آب فـراوان و خـاك سرشـار از مـواد غذایـی موجـب میشـود کـه سـلول های پهـن بـا دیـواره نـازك تشـکیل شـوند و بافتـی متخلخـل و نسـبتا کمرنـگ به وجـود آورنـد امـا بـا کاهـش سـرعت رشـد در اواخـر تابسـتان، چـوب پاییـزه شـکل می‌گـردد کـه متشـکل از الیـاف دیـواره ضخیـم اسـت و بـه سـاقه مقاومــت و اســتحکام مکانیکــی می‌دهــد و فشــردهتر، تیره‌تــر و مقاوم تــر از چــوب بهــاره می‌باشــد.

سخت چوب‌ها

درخت هـای آنهـا پهـن بـرگ هسـتند. بـرگ اکثـر آنهـا در پاییـز می‌ریـزد. بافـت چـوب درختـان پهـن بـرگ تنهـا در زمانـی کـه درخـت بـرگ دارد، رشـد میکنـد. رشـد و نمـو در بهـار شـروع میشـود و بـه مـرور در پاییـز متوقـف می‌شـود. لـذا حلقـه سـالیانه ایـن درختـان بـه صـورت یک نواخـت از چـوب بهـاره دارای رنـگ روشـن بـه طـرف چـوب پاییـزه تیـره رنـگ تغییـر میکنـد. نـام ســخت چوبهــا، بدلیــل نــوع بافــت آنهــا اســت و دلیــل بــر ســختتر بــودن کلیــه چوبهــای ایــن دســته نمیباشــد. برخــی از درختـان پهـن بـرگ عبارتنـد از: اش، گـردو، انجیـر، بلـوط، چنـار، راش، تبریـزی، سـپیدار و افـرا. ایـن چوب هـا دارای دانسـیته (چگالـی) یـا فاصلـه مولکولـی کمتـری هسـتند و بـه علـت نداشـتن گره هـای مرکـزی از بافـت خاصـی برخوردارنـد کـه بسـیار زیبـا می باشـد.

hardwood-1
hardwood-2